Iqtisodiy va investitsion jozibadorlik kombinat qudratini yuksaltirmoqda