"O‘zbekiston iqtisodiy axborotnomasi" jurnalining 2022-yildagi 3-soni