Kon massasini tanlab eritmaga o'tkazish uchun qurilma